Access Journal

Access to Science, Business, Innovation in the Digital Economy

Innovations in the system of local self-government in Poland in the process of shaping modern administration

Published: Sep 1, 2020
Views: 963
Downloads: 46
Download PDF

Abstract:
In the process of shaping a modern administration, the key issue is to build a rational political basis and activities of this administration. Self-government administration occurs in individual territorial division units, i.e. in communities, districts and voivodeships. This administration is formed on the basis of decentralization of public authority and independence of exercising power by particular local government units. The competence of this administration is to undertake public matters of local and regional dimension in terms of meeting the collective needs of local government communities. These matters are dealt with by local government authorities (community-district-voivodeship) and an extensive administrative system of local government organizational units.
Keywords:
Pages:
122-130
JEL Classification:
H10; H50; H70
How to cite:
Bonislawska, B. 2020. Innovations in the system of local self-government in Poland in the process of shaping a modern administration. Access journal, ACCESS Press, 1(2): 122-130. https://doi.org/10.46656/access.2020.1.2(4)
References:
 • Levashova, L. (2011), Investments in human capital; in: The organizational change management, edited by J. P. Lendzion, Technical University of Lodz, Lodz, Wydawnictwo Media Press.
 • Niczyporuk J. (2007), Zadania samorządu terytorialnego, M. Chmaj (red.) Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa, wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.
 • Stemplewska, L. (2020), Zarządzanie własnym czasem pracy w erze 4.0, Z. Olesiński (red.), Składniki turkusowych organizacji, Warszawa, Wyd. Difin.
 • Stemplewska, L. (2013), Possibilities of choosing the best employess, in: Quality of the practices in human resources management in organizations of 21st century, edited by: Anna Stankiewicz- Mróz, Lodz, Wydawnictwo Media Press.
 • Zieliński E. (2013), Administracja rządowa i samorządowa w Polsce, Warszawa, wyd. Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna,
 • Zieliński E. (2004), Samorząd Terytorialny w Polsce, Warszawa, Dom wydawniczy ELIPSA, http://administracja.mswia.gov.pl/adm/baza-jst/843,Samorzad-terytorialny-w-Polsce.html access 21.02.2020).
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, z 2009 r., Nr 114, poz. 946.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37.
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191 ze zm.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571, 1815.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571.

Publish your science journal

If you like ACCESS journals system, you can publish your journal with us at a reasonable price